楞严经常识网

楞严经第七卷原文拼音

发布时间:2019-06-18 18:06:49作者:楞严经常识网

楞严经第七卷原文拼音

在修行楞严经的时候,不仅要知道楞严经全文,还要懂得楞严经的注音,这样才能在自己念诵楞严经的时候,将经文念诵的更加准确,同样也要知道楞严经讲解的,让自己懂得地藏经中非常多的知识,越认真自己体会到的也就是更多的。

【卷七】

阿ā难nán.汝rǔ问wèn摄shè心xīn.我wǒ今jīn先xiān说shuō.入rù三sān摩mó地dì.修xiū学xué妙miào门mén.求qiú菩pú萨sà道dào.要yào先xiān持chí此cǐ.四sì种zhǒnɡ律lǜ仪yí.皎jiǎo如rú冰bīnɡ霜shuānɡ.自zì不bù能nénɡ生shēnɡ.一yī切qiè枝zhī叶yè.心xīn三sān口kǒu四sì.生shēnɡ必bì无wú因yīn.

阿ā难nán.如rú是shì四sì事shì.若ruò不bù遗yí失shī.心xīn尚shànɡ不bù缘yuán.色sè香xiānɡ味wèi触chù.一yī切qiè魔mó事shì.云yún何hé发fā生shēnɡ.若ruò有yǒu宿sù习xí.不bù能nénɡ灭miè除chú.汝rǔ教jiāo是shì人rén.一yī心xīn诵sònɡ我wǒ.佛fó顶dǐnɡ光ɡuānɡ明mínɡ.摩mó诃hē萨sà怛dá多duō般bō怛dá啰là.无wú上shànɡ神shén咒zhòu.斯sī是shì如rú来lái.无wú见jiàn顶dǐnɡ相xiànɡ.无wú为wéi心xīn佛fó.从cónɡ顶dǐnɡ发fā辉huī.坐zuò宝bǎo莲lián华huā.所suǒ说shuō心xīn咒zhòu.

且qiě汝rǔ宿sù世shì.与yǔ摩mó登dēnɡ伽qié.历lì劫jié因yīn缘yuán.恩ēn爱ài习xí气qì.非fēi是shì一yī生shēnɡ.及jí与yǔ一yī劫jié.我wǒ一yī宣xuān扬yánɡ.爱ài心xīn永yǒnɡ脱tuō.成chénɡ阿ā罗luó汉hàn.彼bǐ尚shànɡ淫yín女nǚ.无wú心xīn修xiū行xínɡ.神shén力lì冥mínɡ资zī.速sù证zhènɡ无wú学xué.云yún何hé汝rǔ等děnɡ.在zài会huì声shēnɡ闻wén.求qiú最zuì上shànɡ乘chénɡ.决jué定dìnɡ成chénɡ佛fó.譬pì如rú以yǐ尘chén.扬yánɡ于yú顺shùn风fēnɡ.有yǒu何hé艰jiān险xiǎn.

若ruò有yǒu末mò世shì.欲yù坐zuò道dào场chǎnɡ.先xiān持chí比bǐ丘qiū.清qīnɡ净jìnɡ禁jìn戒jiè.要yào当dānɡ选xuǎn择zé.戒jiè清qīnɡ净jìnɡ者zhě.第dì一yī沙shā门mén.以yǐ为wéi其qí师shī.若ruò其qí不bú遇yù.真zhēn清qīnɡ净jìnɡ僧sēnɡ.汝rǔ戒jiè律lǜ仪yí.必bì不bù成chénɡ就jiù.

戒jiè成chénɡ已yǐ后hòu.著zhuó新xīn净jìnɡ衣yī.燃rán香xiānɡ闲xián居jū.诵sònɡ此cǐ心xīn佛fó.所suǒ说shuō神shén咒zhòu.一yī百bǎi八bā遍biàn.然rán后hòu结jié界jiè.建jiàn立lì道dào场chǎnɡ.求qiú于yú十shí方fānɡ.现xiàn住zhù国ɡuó土tǔ.无wú上shànɡ如rú来lái.放fànɡ大dà悲bēi光ɡuānɡ.来lái灌ɡuàn其qí顶dǐnɡ.

阿ā难nán.如rú是shì末mò世shì.清qīnɡ净jìnɡ比bǐ丘qiū.若ruò比bǐ丘qiū尼ní.白bái衣yī檀tán越yuè.心xīn灭miè贪tān淫yín.持chí佛fó净jìnɡ戒jiè.于yú道dào场chǎnɡ中zhōnɡ.发fā菩pú萨sà愿yuàn.出chū入rù澡zǎo浴yù.六liù时shí行xínɡ道dào.如rú是shì不bú寐mèi.经jīnɡ三sān七qī日rì.我wǒ自zì现xiàn身shēn.至zhì其qí人rén前qián.摩mó顶dǐnɡ安ān慰wèi.令lìnɡ其qí开kāi悟wù.

阿ā难nán白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.我wǒ蒙ménɡ如rú来lái.无wú上shànɡ悲bēi诲huì.心xīn已yǐ开kāi悟wù.自zì知zhī修xiū证zhènɡ.无wú学xué道dào成chénɡ.末mò法fǎ修xiū行xínɡ.建jiàn立lì道dào场chǎnɡ.云yún何hé结jié界jiè.合hé佛fó世shì尊zūn.清qīnɡ净jìnɡ轨ɡuǐ则zé.

佛fó告ɡào阿ā难nán.若ruò末mò世shì人rén.愿yuàn立lì道dào场chǎnɡ.先xiān取qǔ雪xuě山shān.大dà力lì白bái牛niú.食shí其qí山shān中zhōnɡ.肥féi腻nì香xiānɡ草cǎo.此cǐ牛niú唯wéi饮yǐn.雪xuě山shān清qīnɡ水shuǐ.其qí粪fèn微wēi细xì.可kě取qǔ其qí粪fèn.和hé合hé栴zhān檀tán.以yǐ泥nì其qí地dì.

若ruò非fēi雪xuě山shān.其qí牛niú臭chòu秽huì.不bù堪kān涂tú地dì.别bié于yú平pínɡ原yuán.穿chuān去qù地dì皮pí.五wǔ尺chǐ已yǐ下xià.取qǔ其qí黄huánɡ土tǔ.和hé上shànɡ栴zhān檀tán.沉chén水shuǐ.苏sū合hé.薰xūn陆lù.郁yù金jīn.白bái胶jiāo.青qīnɡ木mù.零línɡ陵línɡ.甘ɡān松sōnɡ.及jí鸡jī舌shé香xiānɡ.以yǐ此cǐ十shí种zhǒnɡ.细xì罗luó为wéi粉fěn.合hé土tǔ成chénɡ泥ní.以yǐ涂tú场chǎnɡ地dì.方fānɡ圆yuán丈zhànɡ六liù.为wéi八bā角jiǎo坛tán.

坛tán心xīn置zhì一yī.金jīn银yín铜tónɡ木mù.所suǒ造zào莲lián华huā.华huā中zhōnɡ安ān钵bō.钵bō中zhōnɡ先xiān盛chénɡ.八bā月yuè露lù水shuǐ.水shuǐ中zhōnɡ随suí安ān.所suǒ有yǒu华huā叶yè.取qǔ八bā圆yuán镜jìnɡ.各ɡè安ān其qí方fānɡ.围wéi绕rào华huā钵bō.镜jìnɡ外wài建jiàn立lì.十shí六liù莲lián华huā.十shí六liù香xiānɡ炉lú.间jiàn花huā铺pū设shè.庄zhuānɡ严yán香xiānɡ炉lú.纯chún烧shāo沉chén水shuǐ.无wú令lìnɡ见jiàn火huǒ.

取qǔ白bái牛niú乳rǔ.置zhì十shí六liù器qì.乳rǔ为wéi煎jiān饼bǐnɡ.并bìnɡ诸zhū砂shā糖tánɡ.油yóu饼bǐnɡ.乳rǔ糜mí.酥sū合hé.蜜mì姜jiānɡ.纯chún酥sū.纯chún蜜mì.于yú莲lián华huā外wài.各ɡè各ɡè十shí六liù.围wéi绕rào华huā外wài.以yǐ奉fènɡ诸zhū佛fó.及jí大dà菩pú萨sà.每měi以yǐ食shí时shí.若ruò在zài中zhōnɡ夜yè.取qǔ蜜mì半bàn升shēnɡ.用yònɡ酥sū三sān合hé.坛tán前qián别bié安ān.一yī小xiǎo火huǒ炉lú.以yǐ兜dōu楼lóu婆pó香xiānɡ.煎jiān取qǔ香xiānɡ水shuǐ.沐mù浴yù其qí炭tàn.燃rán令lìnɡ猛měnɡ炽chì.投tóu是shì酥sū蜜mì.于yú炎yán炉lú内nèi.烧shāo令lìnɡ烟yān尽jìn.享xiǎnɡ佛fó菩pú萨sà.

令lìnɡ其qí四sì外wài.遍biàn悬xuán幡fān华huā.于yú坛tán室shì中zhōnɡ.四sì壁bì敷fū设shè.十shí方fānɡ如rú来lái.及jí诸zhū菩pú萨sà.所suǒ有yǒu形xínɡ像xiànɡ.应yīnɡ于yú当dānɡ阳yánɡ.张zhānɡ卢lú舍shě那nà.释shì迦jiā.弥mí勒lè.阿ā閦chù.弥mí陀tuó.诸zhū大dà变biàn化huà.观ɡuān音yīn形xínɡ像xiànɡ.兼jiān金jīn刚ɡānɡ藏zànɡ.安ān其qí左zuǒ右yòu.

帝dì释shì.梵fàn王wánɡ.乌wū刍chú瑟sè摩mó.并bìnɡ蓝lán地dì迦jiā.诸zhū军jūn茶chá利lì.与yǔ毗pí俱jù胝zhī.四sì天tiān王wánɡ等děnɡ.频pín那nà.夜yè迦jiā.张zhānɡ于yú门mén侧cè.左zuǒ右yòu安ān置zhì.又yòu取qǔ八bā镜jìnɡ.覆fù悬xuán虚xū空kōnɡ.与yǔ坛tán场chǎnɡ中zhōnɡ.所suǒ安ān之zhī镜jìnɡ.方fānɡ面miàn相xiānɡ对duì.使shǐ其qí形xínɡ影yǐnɡ.重chónɡ重chónɡ相xiānɡ涉shè.

于yú初chū七qī中zhōnɡ.至zhì诚chénɡ顶dǐnɡ礼lǐ.十shí方fānɡ如rú来lái.诸zhū大dà菩pú萨sà.阿ā罗luó汉hàn号hào.恒hénɡ于yú六liù时shí.诵sònɡ咒zhòu围wéi坛tán.至zhì心xīn行xínɡ道dào.一yī时shí常chánɡ行xínɡ.一yī百bǎi八bā遍biàn.

第dì二èr七qī中zhōnɡ.一yī向xiànɡ专zhuān心xīn.发fā菩pú萨sà愿yuàn.心xīn无wú间jiàn断duàn.我wǒ毗pí奈nài耶yē.先xiān有yǒu愿yuàn教jiào.

第dì三sān七qī中zhōnɡ.于yú十shí二èr时shí.一yī向xiànɡ持chí佛fó.般bō怛dá啰là咒zhòu.至zhì第dì七qī日rì.十shí方fānɡ如rú来lái.一yī时shí出chū现xiàn.镜jìnɡ交jiāo光ɡuānɡ处chù.承chénɡ佛fó摩mó顶dǐnɡ.即jí于yú道dào场chǎnɡ.修xiū三sān摩mó地dì.能nénɡ令lìnɡ如rú是shì.末mò世shì修xiū学xué.身shēn心xīn明mínɡ净jìnɡ.犹yóu如rú琉liú璃lí.

阿ā难nán.若ruò此cǐ比bǐ丘qiū.本běn受shòu戒jiè师shī.及jí同tónɡ会huì中zhōnɡ.十shí比bǐ丘qiū等děnɡ.其qí中zhōnɡ有yǒu一yī.不bù清qīnɡ净jìnɡ者zhě.如rú是shì道dào场chǎnɡ.多duō不bù成chénɡ就jiù.从cónɡ三sān七qī后hòu.端duān坐zuò安ān居jū.经jīnɡ一yī百bǎi日rì.有yǒu利lì根ɡēn者zhě.不bù起qǐ于yú座zuò.得dé须xū陀tuó洹huán.纵zònɡ其qí身shēn心xīn.圣shènɡ果ɡuǒ未wèi成chénɡ.决jué定dìnɡ自zì知zhī.成chénɡ佛fó不bú谬miù.汝rǔ问wèn道dào场chǎnɡ.建jiàn立lì如rú是shì.

阿ā难nán顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.自zì我wǒ出chū家jiā.恃shì佛fó憍jiāo爱ài.求qiú多duō闻wén故ɡù.未wèi证zhènɡ无wú为wéi.遭zāo彼bǐ梵fàn天tiān.邪xié术shù所suǒ禁jìn.心xīn虽suī明mínɡ了liǎo.力lì不bú自zì由yóu.赖lài遇yù文wén殊shū.令lìnɡ我wǒ解jiě脱tuō.虽suī蒙ménɡ如rú来lái.佛fó顶dǐnɡ神shén咒zhòu.冥mínɡ获huò其qí力lì.尚shànɡ未wèi亲qīn闻wén.

惟wéi愿yuàn大dà慈cí.重chónɡ为wéi宣xuān说shuō.悲bēi救jiù此cǐ会huì.诸zhū修xiū行xínɡ辈bèi.末mò及jí当dānɡ来lái.在zài轮lún回huí者zhě.承chénɡ佛fó密mì音yīn.身shēn意yì解jiě脱tuō.于yú时shí会huì中zhōnɡ.一yī切qiè大dà众zhònɡ.普pǔ皆jiē作zuò礼lǐ.伫zhù闻wén如rú来lái.秘mì密mì章zhānɡ句jù.

尔ěr时shí世shì尊zūn.从cónɡ肉ròu髻jì中zhōnɡ.涌yǒnɡ百bǎi宝bǎo光ɡuānɡ.光ɡuānɡ中zhōnɡ涌yǒnɡ出chū.千qiān叶yè宝bǎo莲lián.有yǒu化huà如rú来lái.坐zuò宝bǎo华huā中zhōnɡ.顶dǐnɡ放fànɡ十shí道dào.百bǎi宝bǎo光ɡuānɡ明mínɡ.一yī一yī光ɡuānɡ明mínɡ.皆jiē遍biàn示shì现xiàn.十shí恒hénɡ河hé沙shā.金jīn刚ɡānɡ密mì迹jì.擎qínɡ山shān持chí杵chǔ.遍biàn虚xū空kōnɡ界jiè.大dà众zhònɡ仰yǎnɡ观ɡuān.畏wèi爱ài兼jiān抱bào.求qiú佛fó哀āi祐yòu.一yī心xīn听tīnɡ佛fó.无wú见jiàn顶dǐnɡ相xiànɡ.放fànɡ光ɡuānɡ如rú来lái.宣xuān说shuō神shén咒zhòu.

南nā无mó萨sà怛dá他tuō.苏sū伽qié多duō耶yē.阿ā啰là诃hē帝dì.三sān藐miǎo三sān菩pú陀tuó写xiě。萨sà怛dá他tuō.佛fó陀tuó俱jù胝zhī.瑟sè尼ní钐shān。南nā无mó萨sà婆pó.勃bó陀tuó勃bó地dì.萨sà跢duō鞞pí弊bì。南nā无mó萨sà多duō南nán.三sān藐miǎo三sān菩pú陀tuó.俱jù知zhī南nán。娑suō舍shě啰là婆pó迦jiā.僧sēnɡ伽qié喃nán。南nā无mó卢lú鸡jī.阿ā罗luó汉hàn跢duō喃nán。南nā无mó苏sū卢lú.多duō波bō那nà喃nán。南nā无mó娑suō羯jié唎lì陀tuó.伽qié弥mí喃nán。南nā无mó卢lú鸡jī.三sān藐miǎo伽qié跢duō喃nán。三sān藐miǎo伽qié波bō啰là.底dǐ波bō多duō那nà喃nán。南nā无mó提tí婆pó离lí瑟sè赧nǎn。南nā无mó悉xī陀tuó耶yē.毗pí地dì耶yē.陀tuó啰là离lí瑟sè赧nǎn。舍shě波bō奴nú.揭jiē啰là诃hē.娑suō诃hē娑suō啰là.摩mó他tuō喃nán。南nā无mó跋bá啰là诃hē摩mó泥ní。南nā无mó因yīn陀tuó啰là耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。嚧lú陀tuó啰là耶yē。乌wū摩mó般bō帝dì。娑suō醯xī夜yè耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。那nà啰là野yě.拏ná耶yē。槃pán遮zhē摩mó诃hē.三sān慕mù陀tuó啰là。南nā无mó悉xī羯jié唎lì多duō耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。摩mó诃hē迦jiā啰là耶yē。地dì唎lì般bō剌là.那nà伽qié啰là。毗pí陀tuó啰là.波bō拏ná迦jiā啰là耶yē。阿ā地dì目mù帝dì。尸shī摩mó舍shě那nà泥ní.婆pó悉xī泥ní。摩mó怛dá唎lì伽qié拏ná。南nā无mó悉xī羯jié唎lì多duō耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。多duō他tuō伽qié跢duō.俱jù啰là耶yē。南nā无mó般bō头tóu摩mó.俱jù啰là耶yē。南nā无mó跋bá阇shé啰là.俱jù啰là耶yē。南nā无mó摩mó尼ní.俱jù啰là耶yē。南nā无mó伽qié阇shé.俱jù啰là耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。帝dì唎lì茶chá.输shū啰là西xī那nà。波bō啰là诃hē啰là.拏ná啰là阇shé耶yē。跢duō他tuō伽qié多duō耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。南nā无mó阿ā弥mí多duō婆pó耶yē。跢duō他tuō伽qié多duō耶yē。阿ā啰là诃hē帝dì。三sān藐miǎo三sān菩pú陀tuó耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。阿ā刍chú鞞pí耶yē。跢duō他tuō伽qié多duō耶yē。阿ā啰là诃hē帝dì。三sān藐miǎo三sān菩pú陀tuó耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。鞞pí沙shā阇shé耶yē.俱jù卢lú吠fèi.柱zhù唎lì耶yē。般bō啰là婆pó.啰là阇shé耶yē。跢duō他tuō伽qié多duō耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。三sān补bǔ师shī毖bì多duō。萨sà怜lián捺nà啰là.剌là阇shé耶yē。跢duō他tuō伽qié多duō耶yē。阿ā啰là诃hē帝dì。三sān藐miǎo三sān菩pú陀tuó耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。舍shě鸡jī野yě.母mǔ那nà曳yè。跢duō他tuō伽qié多duō耶yē。阿ā啰là诃hē帝dì。三sān藐miǎo三sān菩pú陀tuó耶yē。南nā无mó婆pó伽qié婆pó帝dì。剌là怛dá那nà.鸡jī都dū啰là阇shé耶yē。跢duō他tuō伽qié多duō耶yē。阿ā啰là诃hē帝dì。三sān藐miǎo三sān菩pú陀tuó耶yē。帝dì瓢piáo.南nā无mó萨sà羯jié唎lì多duō。翳yì昙tán.婆pó伽qié婆pó多duō。萨sà怛dá他tuō.伽qié都dū瑟sè尼ní钐shān。萨sà怛dá多duō.般bō怛dá蓝lán。南nā无mó阿ā婆pó啰là视shì耽dān。般bō啰là帝dì.扬yánɡ歧qí啰là。萨sà啰là婆pó.部bù多duō揭jiē啰là诃hē。尼ní羯jié啰là诃hē.揭jiē迦jiā啰là诃hē尼ní。跋bá啰là毖bì地dì耶yē.叱chì陀tuó你nǐ。阿ā迦jiā啰là.密mì唎lì柱zhù。般bō唎lì怛dá啰là耶yē.儜nínɡ揭jiē唎lì。萨sà啰là婆pó.槃pán陀tuó那nà.目mù叉chā尼ní。萨sà啰là婆pó.突tū瑟sè吒zhā。突tū悉xī乏fá.般bō那nà你nǐ.伐fá啰là尼ní。赭zhě都dū啰là.失shī帝dì南nán。羯jié啰là诃hē.娑suō诃hē.萨sà啰là若ruò阇shé。毗pí多duō崩bēnɡ娑suō.那nà羯jié唎lì。阿ā瑟sè吒zhā冰bīnɡ.舍shě帝dì南nán。那nà叉chā刹chà怛dá.啰là若ruò阇shé。波bō啰là萨sà陀tuó.那nà羯jié唎lì。阿ā瑟sè吒zhā南nán。摩mó诃hē.揭jiē啰là诃hē若ruò阇shé。毗pí多duō崩bēnɡ萨sà.那nà羯jié唎lì。萨sà婆pó舍shě都dū嚧lú.你nǐ婆pó啰là若ruò阇shé。呼hū蓝lán突tū悉xī乏fá.难nán遮zhē那nà舍shě尼ní。毖bì沙shā舍shě.悉xī怛dá啰là。阿ā吉jí尼ní.乌wū陀tuó迦jiā啰là.若ruò阇shé。阿ā般bō啰là视shì.多duō具jù啰là。摩mó诃hē.般bō啰là战zhàn持chí。摩mó诃hē叠dié多duō。摩mó诃hē帝dì阇shé。摩mó诃hē.税shuì多duō阇shé婆pó啰là。摩mó诃hē.跋bá啰là槃pán陀tuó啰là.婆pó悉xī你nǐ。阿ā唎lì耶yē多duō啰là。毗pí唎lì俱jù知zhī。誓shì婆pó毗pí阇shé耶yē。跋bá阇shé啰là.摩mó礼lǐ底dǐ。毗pí舍shě嚧lú多duō。勃bó腾ténɡ罔wǎnɡ迦jiā。跋bá阇shé啰là.制zhì喝hē那nà阿ā遮zhē。摩mó啰là制zhì婆pó.般bō啰là质zhì多duō。跋bá阇shé啰là擅shàn持chí。毗pí舍shě啰là遮zhē。扇shàn多duō舍shě.鞞pí提tí婆pó.补bǔ视shì多duō。苏sū摩mó嚧lú波bō。摩mó诃hē税shuì多duō。阿ā唎lì耶yē多duō啰là。摩mó诃hē.婆pó啰là阿ā般bō啰là。跋bá阇shé啰là.商shānɡ羯jié啰là制zhì婆pó。跋bá阇shé啰là.俱jù摩mó唎lì。俱jù蓝lán陀tuó唎lì。跋bá阇shé啰là.喝hē萨sà多duō遮zhē。毗pí地dì耶yē.乾qián遮zhē那nà.摩mó唎lì迦jiā。啒ɡǔ苏sū母mǔ.婆pó羯jié啰là跢duō那nà。鞞pí嚧lú遮zhē那nà.俱jù唎lì耶yē。夜yè啰là菟tù.瑟sè尼ní钐shān。毗pí折zhé蓝lán婆pó.摩mó尼ní遮zhē。跋bá阇shé啰là.迦jiā那nà迦jiā.波bō啰là婆pó。嚧lú阇shé那nà.跋bá阇shé啰là.顿dùn稚zhì遮zhē。税shuì多duō遮zhē.迦jiā摩mó啰là。刹chà奢shē尸shī.波bō啰là婆pó。翳yì帝dì夷yí帝dì。母mǔ陀tuó啰là.羯jié拏ná。娑suō鞞pí啰là忏chàn。掘jué梵fàn都dū。印yìn兔tù那nà.么mó么mó写xiě。

乌wū合牛xīn唎lì瑟sè揭jiē拏ná。般bō剌là舍shě悉xī多duō。萨sà怛dá他tuō.伽qié都dū瑟sè尼ní钐shān。虎hǔ合牛xīn都dū嚧lú雍yōnɡ。瞻zhān婆pó那nà。虎hǔ合牛xīn都dū嚧lú雍yōnɡ。悉xī耽dān婆pó那nà。虎hǔ合牛xīn都dū嚧lú雍yōnɡ。波bō啰là瑟sè地dì耶yē.三sān般bō叉chā.拏ná羯jié啰là。虎hǔ合牛xīn都dū嚧lú雍yōnɡ。萨sà婆pó药yào叉chā.喝hē啰là刹chà娑suō。揭jiē啰là诃hē若ruò阇shé。毗pí腾ténɡ崩bēnɡ萨sà.那nà羯jié啰là。虎hǔ合牛xīn都dū嚧lú雍yōnɡ。者zhě都dū啰là.尸shī底dǐ南nán。揭jiē啰là诃hē.娑suō诃hē萨sà啰là南nán。毗pí腾ténɡ崩bēnɡ萨sà.那nà啰là。虎hǔ合牛xīn都dū嚧lú雍yōnɡ。啰là叉chā。婆pó伽qié梵fàn。萨sà怛dá他tuō.伽qié都dū瑟sè尼ní钐shān。波bō啰là点diǎn.阇shé吉jí唎lì。摩mó诃hē.娑suō诃hē萨sà啰là。勃bó树shù娑suō诃hē.萨sà啰là.室shì唎lì沙shā。俱jù知zhī娑suō诃hē.萨sà泥ní帝dì隶lì。阿ā弊bì提tí视shì.婆pó唎lì多duō。吒zhā吒zhā甖yīnɡ迦jiā。摩mó诃hē跋bá阇shé.嚧lú陀tuó啰là。帝dì唎lì菩pú婆pó那nà。曼màn茶chá啰là。乌wū莎suō悉xī帝dì.薄bó婆pó都dū。么mó么mó。印yìn兔tù那nà.么mó么mó写xiě。

啰là阇shé婆pó夜yè。主zhǔ啰là跋bá夜yè。阿ā祇qí尼ní婆pó夜yè。乌wū陀tuó迦jiā婆pó夜yè。毗pí沙shā婆pó夜yè。舍shě萨sà多duō啰là婆pó夜yè。婆pó啰là斫zhuó羯jié啰là婆pó夜yè。突tū瑟sè叉chā婆pó夜yè。阿ā舍shě你nǐ婆pó夜yè。阿ā迦jiā啰là.密mì唎lì柱zhù婆pó夜yè。陀tuó啰là尼ní部bù弥mí剑jiàn.波bō伽qié波bō陀tuó婆pó夜yè。乌wū啰là迦jiā婆pó多duō婆pó夜yè。剌là阇shé壇tán茶chá婆pó夜yè。那nà伽qié婆pó夜yè。毗pí条tiáo怛dá婆pó夜yè。苏sū波bō啰là拏ná婆pó夜yè。药yào叉chā揭jiē啰là诃hē。啰là叉chā私sī揭jiē啰là诃hē。毕bì唎lì多duō揭jiē啰là诃hē。毗pí舍shě遮zhē揭jiē啰là诃hē。部bù多duō揭jiē啰là诃hē。鸠jiū槃pán茶chá揭jiē啰là诃hē。补bǔ丹dān那nà揭jiē啰là诃hē。迦jiā吒zhā补bǔ丹dān那nà揭jiē啰là诃hē。悉xī乾qián度dù揭jiē啰là诃hē。阿ā播bō悉xī摩mó啰là揭jiē啰là诃hē。乌wū檀tán摩mó陀tuó揭jiē啰là诃hē。车chē夜yè揭jiē啰là诃hē。醯xī唎lì婆pó帝dì揭jiē啰là诃hē。社shè多duō诃hē唎lì南nán。揭jiē婆pó诃hē唎lì南nán。嚧lú地dì啰là诃hē唎lì南nán。忙mánɡ娑suō诃hē唎lì南nán。谜mí陀tuó诃hē唎lì南nán。摩mó阇shé诃hē唎lì南nán。阇shé多duō诃hē唎lì女nǚ。视shì比bǐ多duō诃hē唎lì南nán。毗pí多duō诃hē唎lì南nán。婆pó多duō诃hē唎lì南nán。阿ā输shū遮zhē诃hē唎lì女nǚ。质zhì多duō诃hē唎lì女nǚ。帝dì钐shān萨sà鞞pí钐shān。萨sà婆pó揭jiē啰là诃hē南nán。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。波bō唎lì跋bá啰là者zhě迦jiā.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。茶chá演yǎn尼ní.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。摩mó诃hē般bō输shū.般bō怛dá夜yè。嚧lú陀tuó啰là.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。那nà啰là夜yè拏ná.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。怛dá埵duǒ伽qié.嚧lú茶chá西xī.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。摩mó诃hē迦jiā啰là.摩mó怛dá唎lì伽qié拏ná.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。迦jiā波bō唎lì迦jiā.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。阇shé耶yē羯jié啰là.摩mó度dù羯jié啰là。萨sà婆pó啰là他tuō.娑suō达dá那nà.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。赭zhě咄duō啰là.婆pó耆qí你nǐ.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。毗pí唎lì羊yánɡ.讫qì唎lì知zhī。难nán陀tuó鸡jī沙shā啰là.伽qié拏ná般bō帝dì。索suǒ醯xī夜yè.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。那nà揭jiē那nà.舍shě啰là婆pó拏ná.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。阿ā罗luó汉hàn.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí.鸡jī啰là夜yè弥mí。毗pí多duō啰là伽qié.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí.跋bá阇shé啰là波bō你nǐ。具jù醯xī夜yè.具jù醯xī夜yè。迦jiā地dì般bō帝dì.讫qì唎lì担dān。毗pí陀tuó夜yè阇shé.瞋chēn陀tuó夜yè弥mí。鸡jī啰là夜yè弥mí。啰là叉chā罔wǎnɡ。婆pó伽qié梵fàn。印yìn兔tù那nà.么mó么mó写xiě。

婆pó伽qié梵fàn。萨sà怛dá多duō.般bō怛dá啰là。南nā无mó粹cuì都dū帝dì。阿ā悉xī多duō.那nà啰là剌là迦jiā。波bō啰là婆pó.悉xī普pǔ吒zhā。毗pí迦jiā萨sà怛dá多duō.钵bō帝dì唎lì。什shí佛fó啰là.什shí佛fó啰là。陀tuó啰là陀tuó啰là。频pín陀tuó啰là.频pín陀tuó啰là.瞋chēn陀tuó瞋chēn陀tuó。虎hǔ合牛xīn虎hǔ合牛xīn泮pàn吒zhā。泮pàn吒zhā.泮pàn吒zhā.泮pàn吒zhā.泮pàn吒zhā。娑suō诃hē。醯xī醯xī泮pàn。阿ā牟móu迦jiā耶yē泮pàn。阿ā波bō啰là.提tí诃hē多duō泮pàn。婆pó啰là.波bō啰là陀tuó泮pàn。阿ā素sù啰là.毗pí陀tuó啰là.波bō迦jiā泮pàn。萨sà婆pó提tí鞞pí弊bì泮pàn。萨sà婆pó那nà伽qié弊bì泮pàn。萨sà婆pó药yào叉chā弊bì泮pàn。萨sà婆pó乾qián闼tà婆pó弊bì泮pàn。萨sà婆pó补bǔ丹dān那nà弊bì泮pàn。迦jiā吒zhā补bǔ丹dān那nà弊bì泮pàn。萨sà婆pó突tū狼lánɡ.枳zhǐ帝dì弊bì泮pàn。萨sà婆pó.突tū涩sè比bǐ犂lí.讫qì瑟sè帝dì弊bì泮pàn。萨sà婆pó什shí婆pó唎lì弊bì泮pàn。萨sà婆pó阿ā播bō.悉xī摩mó犂lí弊bì泮pàn。萨sà婆pó舍shě啰là.婆pó拏ná弊bì泮pàn。萨sà婆pó地dì帝dì鸡jī弊bì泮pàn。萨sà婆pó怛dá摩mó.陀tuó继jì弊bì泮pàn。萨sà婆pó毗pí陀tuó耶yē.啰là誓shì遮zhē犂lí弊bì泮pàn。阇shé夜yè羯jié啰là.摩mó度dù羯jié啰là。萨sà婆pó啰là他tuō.娑suō陀tuó鸡jī弊bì泮pàn。毗pí地dì夜yè.遮zhē唎lì弊bì泮pàn。者zhě都dū啰là.缚fù耆qí你nǐ弊bì泮pàn。跋bá阇shé啰là.俱jù摩mó唎lì。毗pí陀tuó夜yè.啰là誓shì弊bì泮pàn。摩mó诃hē.波bō啰là丁dīnɡ羊yánɡ.乂yì耆qí唎lì弊bì泮pàn。跋bá阇shé啰là.商shānɡ羯jié啰là夜yè。波bō啰là丈zhànɡ耆qí.啰là阇shé耶yē泮pàn。摩mó诃hē迦jiā啰là夜yè。摩mó诃hē.末mò怛dá唎lì迦jiā拏ná。南nā无mó娑suō羯jié.唎lì多duō夜yè泮pàn。毖bì瑟sè拏ná婢bì曳yè泮pàn。勃bó啰là诃hē牟móu尼ní曳yè泮pàn。阿ā耆qí尼ní曳yè泮pàn。摩mó诃hē羯jié唎lì曳yè泮pàn。羯jié啰là檀tán迟chí曳yè泮pàn。蔑miè怛dá唎lì曳yè泮pàn。唠láo怛dá唎lì曳yè泮pàn。遮zhē文wén茶chá曳yè泮pàn。羯jié逻luó啰là怛dá唎lì曳yè泮pàn。迦jiā般bō唎lì曳yè泮pàn。阿ā地dì目mù质zhì多duō.迦jiā尸shī摩mó舍shě那nà。婆pó私sī你nǐ曳yè泮pàn。演yǎn吉jí质zhì。萨sà埵duǒ婆pó写xiě。么mó么mó.印yìn兔tù那nà.么mó么mó写xiě。

突tū瑟sè吒zhā质zhì多duō。阿ā末mò怛dá唎lì质zhì多duō。乌wū阇shé诃hē啰là。伽qié婆pó诃hē啰là。嚧lú地dì啰là诃hē啰là。婆pó娑suō诃hē啰là。摩mó阇shé诃hē啰là。阇shé多duō诃hē啰là。视shì毖bì多duō诃hē啰là。跋bá略lüè夜yè诃hē啰là。乾qián陀tuó诃hē啰là。布bù史shǐ波bō诃hē啰là。颇pō啰là诃hē啰là。婆pó写xiě诃hē啰là。般bō波bō质zhì多duō。突tū瑟sè吒zhā质zhì多duō。唠láo陀tuó啰là质zhì多duō。药yào叉chā揭jiē啰là诃hē。啰là刹chà娑suō揭jiē啰là诃hē。闭bì隶lì多duō揭jiē啰là诃hē。毗pí舍shě遮zhē揭jiē啰là诃hē。部bù多duō揭jiē啰là诃hē。鸠jiū槃pán茶chá揭jiē啰là诃hē。悉xī乾qián陀tuó揭jiē啰là诃hē。乌wū怛dá摩mó陀tuó揭jiē啰là诃hē。车chē夜yè揭jiē啰là诃hē。阿ā播bō萨sà摩mó啰là揭jiē啰là诃hē。宅zhái袪qū革ɡé.茶chá耆qí尼ní揭jiē啰là诃hē。唎lì佛fó帝dì揭jiē啰là诃hē。阇shé弥mí迦jiā揭jiē啰là诃hē。舍shě俱jù尼ní揭jiē啰là诃hē。姥lǎo陀tuó啰là.难nán地dì迦jiā揭jiē啰là诃hē。阿ā蓝lán婆pó揭jiē啰là诃hē。乾qián度dù波bō尼ní揭jiē啰là诃hē。什shí伐fá啰là.堙yīn迦jiā醯xī迦jiā。坠zhuì帝dì药yào迦jiā。怛dá隶lì帝dì药yào迦jiā。者zhě突tū托tuō迦jiā。昵nì提tí什shí伐fá啰là.毖bì钐shān摩mó什shí伐fá啰là。薄bó底dǐ迦jiā。鼻bí底dǐ迦jiā。室shì隶lì瑟sè密mì迦jiā。娑suō你nǐ般bō帝dì迦jiā。萨sà婆pó什shí伐fá啰là。室shì嚧lú吉jí帝dì。末mò陀tuó鞞pí达dá.嚧lú制zhì剑jiàn。阿ā绮qǐ嚧lú钳qián。目mù佉qū嚧lú钳qián。羯jié唎lì突tū嚧lú钳qián。揭jiē啰là诃hē揭jiē蓝lán。羯jié拏ná输shū蓝lán。惮dàn多duō输shū蓝lán。迄qì唎lì夜yè输shū蓝lán。末mò么mó输shū蓝lán。跋bá唎lì室shì婆pó输shū蓝lán。毖bì栗lì瑟sè吒zhā输shū蓝lán。乌wū陀tuó啰là输shū蓝lán。羯jié知zhī输shū蓝lán。跋bá悉xī帝dì输shū蓝lán。邬wū嚧lú输shū蓝lán。常chánɡ伽qié输shū蓝lán。喝hē悉xī多duō输shū蓝lán。跋bá陀tuó输shū蓝lán。娑suō房fánɡ盎ànɡ伽qié.般bō啰là丈zhànɡ伽qié输shū蓝lán。部bù多duō毖bì跢duō茶chá。茶chá耆qí尼ní.什shí婆pó啰là。陀tuó突tū嚧lú迦jiā.建jiàn咄duō嚧lú吉jí知zhī.婆pó路lù多duō毗pí。萨sà般bō嚧lú.诃hē凌línɡ伽qié。输shū沙shā怛dá啰là.娑suō那nà羯jié啰là。毗pí沙shā喻yù迦jiā。阿ā耆qí尼ní.乌wū陀tuó迦jiā。末mò啰là鞞pí啰là.建jiàn跢duō啰là。阿ā迦jiā啰là.密mì唎lì咄duō.怛dá敛liǎn部bù迦jiā。地dì栗lì剌là吒zhā。毖bì唎lì瑟sè质zhì迦jiā。萨sà婆pó那nà俱jù啰là。肆sì引yǐn伽qié弊bì.揭jiē啰là唎lì药yào叉chā.怛dá啰là刍chú。末mò啰là视shì.吠fèi帝dì钐shān.娑suō鞞pí钐shān。悉xī怛dá多duō.钵bō怛dá啰là。摩mó诃hē跋bá阇shé嚧lú.瑟sè尼ní钐shān。摩mó诃hē般bō赖lài.丈zhànɡ耆qí蓝lán。夜yè波bō突tū陀tuó.舍shě喻yù阇shé那nà。辫biàn怛dá隶lì拏ná。毗pí陀tuó耶yē.槃pán昙tán迦jiā嚧lú弥mí。帝dì殊shū.槃pán昙tán迦jiā嚧lú弥mí。般bō啰là毗pí陀tuó.槃pán昙tán迦jiā嚧lú弥mí。跢duō侄zhí他tuō。唵ān。阿ā那nà隶lì。毗pí舍shě提tí。鞞pí啰là.跋bá阇shé啰là.陀tuó唎lì。槃pán陀tuó槃pán陀tuó你nǐ。跋bá阇shé啰là.谤bànɡ尼ní泮pàn。虎hǔ合牛xīn都嚧瓮泮娑du lu yong pan suō婆pó诃hē。

阿ā难nán.是shì佛fó顶dǐnɡ光ɡuānɡ聚jù.悉xī怛dá多duō般bō怛dá啰là.秘mì密mì伽qié陀tuó.微wēi妙miào章zhānɡ句jù.出chū生shēnɡ十shí方fānɡ.一yī切qiè诸zhū佛fó.

十shí方fānɡ如rú来lái.因yīn此cǐ咒zhòu心xīn.得dé成chénɡ无wú上shànɡ.正zhènɡ遍biàn知zhī觉jué.

十shí方fānɡ如rú来lái.执zhí此cǐ咒zhòu心xīn.降xiánɡ伏fú诸zhū魔mó.制zhì诸zhū外wài道dào.

十shí方fānɡ如rú来lái.乘chénɡ此cǐ咒zhòu心xīn.坐zuò宝bǎo莲lián华huā.应yìnɡ微wēi尘chén国ɡuó.

十shí方fānɡ如rú来lái.含hán此cǐ咒zhòu心xīn.于yú微wēi尘chén国ɡuó.转zhuǎn大dà法fǎ轮lún.

十shí方fānɡ如rú来lái.持chí此cǐ咒zhòu心xīn.能nénɡ于yú十shí方fānɡ.摩mó顶dǐnɡ授shòu记jì.自zì果ɡuǒ未wèi成chénɡ.亦yì于yú十shí方fānɡ.蒙ménɡ佛fó授shòu记jì.

十shí方fānɡ如rú来lái.依yī此cǐ咒zhòu心xīn.能nénɡ于yú十shí方fānɡ.拔bá济jì群qún苦kǔ.所suǒ谓wèi地dì狱yù.饿è鬼ɡuǐ畜chù生shēnɡ.盲mánɡ聋lónɡ瘖yīn痖yǎ.怨yuàn憎zēnɡ会huì苦kǔ.爱ài别bié离lí苦kǔ.求qiú不bù得dé苦kǔ.五wǔ阴yīn炽chì盛shènɡ.大dà小xiǎo诸zhū横hènɡ.同tónɡ时shí解jiě脱tuō.贼zéi难nàn兵bīnɡ难nàn.王wánɡ难nàn狱yù难nàn.风fēnɡ火huǒ水shuǐ难nàn.饥jī渴kě贫pín穷qiónɡ.应yìnɡ念niàn销xiāo散sàn.

十shí方fānɡ如rú来lái.随suí此cǐ咒zhòu心xīn.能nénɡ于yú十shí方fānɡ.事shì善shàn知zhī识shí.四sì威wēi仪yí中zhōnɡ.供ɡònɡ养yǎnɡ如rú意yì.恒hénɡ沙shā如rú来lái.会huì中zhōnɡ推tuī为wéi.大dà法fǎ王wánɡ子zǐ.

十shí方fānɡ如rú来lái.行xínɡ此cǐ咒zhòu心xīn.能nénɡ于yú十shí方fānɡ.摄shè受shòu亲qīn因yīn.令lìnɡ诸zhū小xiǎo乘chénɡ.闻wén秘mì密mì藏zànɡ.不bù生shēnɡ惊jīnɡ怖bù.

十shí方fānɡ如rú来lái.诵sònɡ此cǐ咒zhòu心xīn.成chénɡ无wú上shànɡ觉jué.坐zuò菩pú提tí树shù.入rù大dà涅niè槃pán.

十shí方fānɡ如rú来lái.传chuán此cǐ咒zhòu心xīn.于yú灭miè度dù后hòu.付fù佛fó法fǎ事shì.究jiū竟jìnɡ住zhù持chí.严yán净jìnɡ戒jiè律lǜ.悉xī得dé清qīnɡ净jìnɡ.

若ruò我wǒ说shuō是shì.佛fó顶dǐnɡ光ɡuānɡ聚jù.般bō怛dá啰là咒zhòu.从cónɡ旦dàn至zhì暮mù.音yīn声shēnɡ相xiānɡ联lián.字zì句jù中zhōnɡ间jiān.亦yì不bù重chónɡ叠dié.经jīnɡ恒hénɡ沙shā劫jié.终zhōnɡ不bù能nénɡ尽jìn.亦yì说shuō此cǐ咒zhòu.名mínɡ如rú来lái顶dǐnɡ.汝rǔ等děnɡ有yǒu学xué.未wèi尽jìn轮lún回huí.发fā心xīn至zhì诚chénɡ.取qǔ阿ā罗luó汉hàn.不bù持chí此cǐ咒zhòu.而ér坐zuò道dào场chǎnɡ.令lìnɡ其qí身shēn心xīn.远yuǎn诸zhū魔mó事shì.无wú有yǒu是shì处chù.

阿ā难nán.若ruò诸zhū世shì界jiè.随suí所suǒ国ɡuó土tǔ.所suǒ有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.随suí国ɡuó所suǒ生shēnɡ.桦huà皮pí.贝bèi叶yè.纸zhǐ素sù.白bái氎dié.书shū写xiě此cǐ咒zhòu.贮zhù于yú香xiānɡ囊nánɡ.是shì人rén心xīn昏hūn.未wèi能nénɡ诵sònɡ忆yì.或huò带dài身shēn上shànɡ.或huò书shū宅zhái中zhōnɡ.当dānɡ知zhī是shì人rén.尽jìn其qí生shēnɡ年nián.一yī切qiè诸zhū毒dú.所suǒ不bù能nénɡ害hài.

阿ā难nán.我wǒ今jīn为wèi汝rǔ.更ɡènɡ说shuō此cǐ咒zhòu.救jiù护hù世shì间jiān.得dé大dà无wú畏wèi.成chénɡ就jiù众zhònɡ生shēnɡ.出chū世shì间jiān智zhì.若ruò我wǒ灭miè后hòu.末mò世shì众zhònɡ生shēnɡ.有yǒu能nénɡ自zì诵sònɡ.若ruò教jiāo他tā诵sònɡ.当dānɡ知zhī如rú是shì.诵sònɡ持chí众zhònɡ生shēnɡ.火huǒ不bù能nénɡ烧shāo.水shuǐ不bù能nénɡ溺nì.大dà毒dú小xiǎo毒dú.所suǒ不bù能nénɡ害hài.

如rú是shì乃nǎi至zhì.龙lónɡ天tiān鬼ɡuǐ神shén.精jīnɡ祇qí魔mó魅mèi.所suǒ有yǒu恶è咒zhòu.皆jiē不bù能nénɡ著zhuó.心xīn得dé正zhènɡ受shòu.一yī切qiè咒zhòu诅zǔ.厌yàn蛊ɡǔ毒dú药yào.金jīn毒dú银yín毒dú.草cǎo木mù虫chónɡ蛇shé.万wàn物wù毒dú气qì.入rù此cǐ人rén口kǒu.成chénɡ甘ɡān露lù味wèi.一yī切qiè恶è星xīnɡ.并bìnɡ诸zhū鬼ɡuǐ神shén.碜chěn心xīn毒dú人rén.于yú如rú是shì人rén.不bù能nénɡ起qǐ恶è.频pín那nà夜yè迦jiā.诸zhū恶è鬼ɡuǐ王wánɡ.并bìnɡ其qí眷juàn属shǔ.皆jiē领lǐnɡ深shēn恩ēn.常chánɡ加jiā守shǒu护hù.

阿ā难nán当dānɡ知zhī.是shì咒zhòu常chánɡ有yǒu.八bā万wàn四sì千qiān.那nà由yóu他tā.恒hénɡ河hé沙shā俱jù胝zhī.金jīn刚ɡānɡ藏zàng王wánɡ.菩pú萨sà种zhǒnɡ族zú.一yī一yī皆jiē有yǒu.诸zhū金jīn刚ɡānɡ众zhònɡ.而ér为wéi眷juàn属shǔ.昼zhòu夜yè随suí侍shì.设shè有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.于yú散sǎn乱luàn心xīn.非fēi三sān摩mó地dì.心xīn忆yì口kǒu持chí.是shì金jīn刚ɡānɡ王wánɡ.常chánɡ随suí从cónɡ彼bǐ.诸zhū善shàn男nán子zǐ.何hé况kuànɡ决jué定dìnɡ.菩pú提tí心xīn者zhě.

此cǐ诸zhū金jīn刚ɡānɡ.菩pú萨sà藏zànɡ王wánɡ.精jīnɡ心xīn阴yīn速sù.发fā彼bǐ神shén识shí.是shì人rén应yìnɡ时shí.心xīn能nénɡ记jì忆yì.八bā万wàn四sì千qiān.恒hénɡ河hé沙shā劫jié.周zhōu遍biàn了liǎo知zhī.得dé无wú疑yí惑huò.从cónɡ第dì一yī劫jié.乃nǎi至zhì后hòu身shēn.生shēnɡ生shēnɡ不bù生shēnɡ.药yào叉chā罗luó刹chà.及jí富fù单dān那nà.迦jiā吒zhā富fù单dān那nà.鸠jiū槃pán茶chá.毗pí舍shě遮zhē等děnɡ.并bìnɡ诸zhū饿è鬼ɡuǐ.有yǒu形xínɡ无wú形xínɡ.有yǒu想xiǎnɡ无wú想xiǎnɡ.如rú是shì恶è处chù.

是shì善shàn男nán子zǐ.若ruò读dú若ruò诵sònɡ.若ruò书shū若ruò写xiě.若ruò带dài若ruò藏cáng.诸zhū色sè供ɡònɡ养yǎnɡ.劫jié劫jié不bù生shēnɡ.贫pín穷qiónɡ下xià贱jiàn.不bù可kě乐lè处chù.此cǐ诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.纵zònɡ其qí自zì身shēn.不bú作zuò福fú业yè.十shí方fānɡ如rú来lái.所suǒ有yǒu功ɡōnɡ德dé.悉xī与yǔ此cǐ人rén.由yóu是shì得dé于yú.恒hénɡ河hé沙shā阿ā僧sēnɡ祇qí.不bù可kě说shuō不bù可kě说shuō劫jié.常chánɡ与yǔ诸zhū佛fó.同tónɡ生shēnɡ一yī处chù.无wú量liànɡ功ɡōnɡ德dé.如rú恶è叉chā聚jù.同tónɡ处chǔ熏xūn修xiū.永yǒnɡ无wú分fēn散sàn.

是shì故ɡù能nénɡ令lìnɡ.破pò戒jiè之zhī人rén.戒jiè根ɡēn清qīnɡ净jìnɡ.未wèi得dé戒jiè者zhě.令lìnɡ其qí得dé戒jiè.未wèi精jīnɡ进jìn者zhě.令lìnɡ得dé精jīnɡ进jìn.无wú智zhì慧huì者zhě.令lìnɡ得dé智zhì慧huì.不bù清qīnɡ净jìnɡ者zhě.速sù得dé清qīnɡ净jìnɡ.不bù持chí斋zhāi戒jiè.自zì成chénɡ斋zhāi戒jiè.

阿ā难nán.是shì善shàn男nán子zǐ.持chí此cǐ咒zhòu时shí.设shè犯fàn禁jìn戒jiè.于yú未wèi受shòu时shí.持chí咒zhòu之zhī后hòu.众zhònɡ破pò戒jiè罪zuì.无wú问wèn轻qīnɡ重zhònɡ.一yī时shí销xiāo灭miè.纵zònɡ经jīnɡ饮yǐn酒jiǔ.食shí啖dàn五wǔ辛xīn.种zhǒnɡ种zhǒnɡ不bú净jìnɡ.一yī切qiè诸zhū佛fó.菩pú萨sà.金jīn刚ɡānɡ.天tiān仙xiān.鬼ɡuǐ神shén.不bù将jiānɡ为wéi过ɡuò.设shè著zhuó不bú净jìnɡ.破pò弊bì衣yī服fú.一yī行xínɡ一yī住zhù.悉xī同tónɡ清qīnɡ净jìnɡ.纵zònɡ不bú作zuò坛tán.不bú入rù道dào场chǎnɡ.亦yì不bú行xínɡ道dào.诵sònɡ持chí此cǐ咒zhòu.还huán同tónɡ入rù坛tán.行xínɡ道dào功ɡōnɡ德dé.无wú有yǒu异yì也yě.

若ruò造zào五wǔ逆nì.无wú间jiàn重zhònɡ罪zuì.及jí诸zhū比bǐ丘qiū.比bǐ丘qiū尼ní.四sì弃qì八bā弃qì.诵sònɡ此cǐ咒zhòu已yǐ.如rú是shì重zhònɡ业yè.犹yóu如rú猛měnɡ风fēnɡ.吹chuī散sàn沙shā聚jù.悉xī皆jiē灭miè除chú.更ɡènɡ无wú毫háo发fà.

阿ā难nán.若ruò有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.从cónɡ无wú量liànɡ无wú数shù劫jié来lái.所suǒ有yǒu一yī切qiè.轻qīnɡ重zhònɡ罪zuì障zhànɡ.从cónɡ前qián世shì来lái.未wèi及jí忏chàn悔huǐ.若ruò能nénɡ读dú诵sònɡ.书shū写xiě此cǐ咒zhòu.身shēn上shànɡ带dài持chí.若ruò安ān住zhù处chù.庄zhuānɡ宅zhái园yuán馆ɡuǎn.如rú是shì积jī业yè.犹yóu汤tānɡ销xiāo雪xuě.不bù久jiǔ皆jiē得dé.悟wù无wú生shēnɡ忍rěn.

复fù次cì阿ā难nán.若ruò有yǒu女nǚ人rén.未wèi生shēnɡ男nán女nǚ.欲yù求qiú孕yùn者zhě.若ruò能nénɡ至zhì心xīn.忆yì念niàn斯sī咒zhòu.或huò能nénɡ身shēn上shànɡ.带dài此cǐ悉xī怛dá多duō.般bō怛dá啰là者zhě.便biàn生shēnɡ福fú德dé.智zhì慧huì男nán女nǚ.求qiú长chánɡ命mìnɡ者zhě.即jí得dé长chánɡ命mìnɡ.欲yù求qiú果ɡuǒ报bào.速sù圆yuán满mǎn者zhě.速sù得dé圆yuán满mǎn.身shēn命mìnɡ色sè力lì.亦yì复fù如rú是shì.命mìnɡ终zhōnɡ之zhī后hòu.随suí愿yuàn往wǎnɡ生shēnɡ.十shí方fānɡ国ɡuó土tǔ.必bì定dìnɡ不bù生shēnɡ.边biān地dì下xià贱jiàn.何hé况kuànɡ杂zá形xínɡ.

阿ā难nán.若ruò诸zhū国ɡuó土tǔ.州zhōu县xiàn聚jù落luò.饥jī荒huānɡ疫yì疠lì.或huò复fù刀dāo兵bīnɡ.贼zéi难nàn斗dòu诤zhènɡ.兼jiān余yú一yī切qiè.厄è难nàn之zhī地dì.写xiě此cǐ神shén咒zhòu.安ān城chénɡ四sì门mén.并bìnɡ诸zhū支zhī提tí.或huò脱tuō阇dū上shànɡ.令lìnɡ其qí国ɡuó土tǔ.所suǒ有yǒu众zhònɡ生shēnɡ.奉fènɡ迎yínɡ斯sī咒zhòu.礼lǐ拜bài恭ɡōnɡ敬jìnɡ.一yī心xīn供ɡònɡ养yǎnɡ.令lìnɡ其qí人rén民mín.各ɡè各ɡè身shēn佩pèi.或huò各ɡè各ɡè安ān.所suǒ居jū宅zhái地dì.一yī切qiè灾zāi厄è.悉xī皆jiē销xiāo灭miè.

阿ā难nán.在zài在zài处chù处chù.国ɡuó土tǔ众zhònɡ生shēnɡ.随suí有yǒu此cǐ咒zhòu.天tiān龙lónɡ欢huān喜xǐ.风fēnɡ雨yǔ顺shùn时shí.五wǔ谷ɡǔ丰fēnɡ殷yīn.兆zhào庶shù安ān乐lè.亦yì复fù能nénɡ镇zhèn.一yī切qiè恶è星xīnɡ.随suí方fānɡ变biàn怪ɡuài.灾zāi障zhànɡ不bù起qǐ.人rén无wú横hènɡ夭yāo.杻chǒu械xiè枷jiā锁suǒ.不bù著zhuó其qí身shēn.昼zhòu夜yè安ān眠mián.常chánɡ无wú恶è梦mènɡ.

阿ā难nán.是shì娑suō婆pó界jiè.有yǒu八bā万wàn四sì千qiān.灾zāi变biàn恶è星xīnɡ.二èr十shí八bā大dà恶è星xīnɡ.而ér为wéi上shànɡ首shǒu.复fù有yǒu八bā大dà恶è星xīnɡ.以yǐ为wéi其qí主zhǔ.作zuò种zhǒnɡ种zhǒnɡ形xínɡ.出chū现xiàn世shì时shí.能nénɡ生shēnɡ众zhònɡ生shēnɡ.种zhǒnɡ种zhǒnɡ灾zāi异yì.有yǒu此cǐ咒zhòu地dì.悉xī皆jiē销xiāo灭miè.十shí二èr由yóu旬xún.成chénɡ结jié界jiè地dì.诸zhū恶è灾zāi祥xiánɡ.永yǒnɡ不bù能nénɡ入rù.

是shì故ɡù如rú来lái.宣xuān示shì此cǐ咒zhòu.于yú未wèi来lái世shì.保bǎo护hù初chū学xué.诸zhū修xiū行xínɡ者zhě.入rù三sān摩mó提tí.身shēn心xīn泰tài然rán.得dé大dà安ān隐yǐn.更ɡènɡ无wú一yī切qiè.诸zhū魔mó鬼ɡuǐ神shén.及jí无wú始shǐ来lái.冤yuān横hènɡ宿sù殃yānɡ.旧jiù业yè陈chén债zhài.来lái相xiānɡ恼nǎo害hài.

汝rǔ及jí众zhònɡ中zhōnɡ.诸zhū有yǒu学xué人rén.及jí未wèi来lái世shì.诸zhū修xiū行xínɡ者zhě.依yī我wǒ坛tán场chǎnɡ.如rú法fǎ持chí戒jiè.所suǒ受shòu戒jiè主zhǔ.逢fénɡ清qīnɡ净jìnɡ僧sēnɡ.于yú此cǐ咒zhòu心xīn.不bù生shēnɡ疑yí悔huǐ.是shì善shàn男nán子zǐ.于yú此cǐ父fù母mǔ.所suǒ生shēnɡ之zhī身shēn.不bù得dé心xīn通tōnɡ.十shí方fānɡ如rú来lái.便biàn为wéi妄wànɡ语yǔ.

说shuō是shì语yǔ已yǐ.会huì中zhōnɡ无wú量liànɡ.百bǎi千qiān金jīn刚ɡānɡ.一yī时shí佛fó前qián.合hé掌zhǎnɡ顶dǐnɡ礼lǐ.而ér白bái佛fó言yán.如rú佛fó所suǒ说shuō.我wǒ当dānɡ诚chénɡ心xīn.保bǎo护hù如rú是shì.修xiū菩pú提tí者zhě.

尔ěr时shí梵fàn王wánɡ.并bìnɡ天tiān帝dì释shì.四sì天tiān大dà王wánɡ.亦yì于yú佛fó前qián.同tónɡ时shí顶dǐnɡ礼lǐ.而ér白bái佛fó言yán.审shěn有yǒu如rú是shì.修xiū学xué善shàn人rén.我wǒ当dānɡ尽jìn心xīn.至zhì诚chénɡ保bǎo护hù.令lìnɡ其qí一yī生shēnɡ.所suǒ作zuò如rú愿yuàn.

复fù有yǒu无wú量liànɡ.药yào叉chā大dà将jiànɡ.诸zhū罗luó刹chà王wánɡ.富fù单dān那nà王wánɡ.鸠jiū槃pán茶chá王wánɡ.毗pí舍shě遮zhē王wánɡ.频pín那nà夜yè迦jiā.诸zhū大dà鬼ɡuǐ王wánɡ.及jí诸zhū鬼ɡuǐ帅shuài.亦yì于yú佛fó前qián.合hé掌zhǎnɡ顶dǐnɡ礼lǐ.我wǒ亦yì誓shì愿yuàn.护hù持chí是shì人rén.令lìnɡ菩pú提tí心xīn.速sù得dé圆yuán满mǎn.

复fù有yǒu无wú量liànɡ.日rì月yuè天tiān子zǐ.风fēnɡ师shī雨yǔ师shī.云yún师shī雷léi师shī.并bìnɡ电diàn伯bó等děnɡ.年nián岁suì巡xún官ɡuān.诸zhū星xīnɡ眷juàn属shǔ.亦yì于yú会huì中zhōnɡ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ亦yì保bǎo护hù.是shì修xiū行xínɡ人rén.安ān立lì道dào场chǎnɡ.得dé无wú所suǒ畏wèi.

复fù有yǒu无wú量liànɡ.山shān神shén海hǎi神shén.一yī切qiè土tǔ地dì.水shuǐ陆lù空kōnɡ行xínɡ.万wàn物wù精jīnɡ祇qí.并bìnɡ风fēnɡ神shén王wánɡ.无wú色sè界jiè天tiān.于yú如rú来lái前qián.同tónɡ时shí稽qǐ首shǒu.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ亦yì保bǎo护hù.是shì修xiū行xínɡ人rén.得dé成chénɡ菩pú提tí.永yǒnɡ无wú魔mó事shì.

尔ěr时shí.八bā万wàn四sì千qiān.那nà由yóu他tā.恒hénɡ河hé沙shā俱jù胝zhī.金jīn刚ɡānɡ藏zànɡ王wánɡ菩pú萨sà.在zài大dà会huì中zhōnɡ.即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.世shì尊zūn.如rú我wǒ等děnɡ辈bèi.所suǒ修xiū功ɡōnɡ业yè.久jiǔ成chénɡ菩pú提tí.不bù取qǔ涅niè槃pán.常chánɡ随suí此cǐ咒zhòu.救jiù护hù末mò世shì.修xiū三sān摩mó提tí.正zhènɡ修xiū行xínɡ者zhě.

世shì尊zūn.如rú是shì修xiū心xīn.求qiú正zhènɡ定dìnɡ人rén.若ruò在zài道dào场chǎnɡ.及jí余yú经jīnɡ行xínɡ.乃nǎi至zhì散sàn心xīn.游yóu戏xì聚jù落luò.我wǒ等děnɡ徒tú众zhònɡ.常chánɡ当dānɡ随suí从cónɡ.侍shì卫wèi此cǐ人rén.纵zònɡ令lìnɡ魔mó王wánɡ.大dà自zì在zài天tiān.求qiú其qí方fānɡ便biàn.终zhōnɡ不bù可kě得dé.诸zhū小xiǎo鬼ɡuǐ神shén.去qù此cǐ善shàn人rén.十shí由yóu旬xún外wài.除chú彼bǐ发fā心xīn.乐lè修xiū禅chán者zhě.

世shì尊zūn.如rú是shì恶è魔mó.若ruò魔mó眷juàn属shǔ.欲yù来lái侵qīn扰rǎo.是shì善shàn人rén者zhě.我wǒ以yǐ宝bǎo杵chǔ.殒yǔn碎suì其qí首shǒu.犹yóu如rú微wēi尘chén.恒hénɡ令lìnɡ此cǐ人rén.所suǒ作zuò如rú愿yuàn.

阿ā难nán即jí从cónɡ座zuò起qǐ.顶dǐnɡ礼lǐ佛fó足zú.而ér白bái佛fó言yán.我wǒ辈bèi愚yú钝dùn.好hào为wéi多duō闻wén.于yú诸zhū漏lòu心xīn.未wèi求qiú出chū离lí.蒙ménɡ佛fó慈cí诲huì.得dé正zhènɡ熏xūn修xiū.身shēn心xīn快kuài然rán.获huò大dà饶ráo益yì.世shì尊zūn.如rú是shì修xiū证zhènɡ.佛fó三sān摩mó提tí.未wèi到dào涅niè槃pán.云yún何hé名mínɡ为wéi.干ɡān慧huì之zhī地dì.四sì十shí四sì心xīn.至zhì何hé渐jiàn次cì.得dé修xiū行xínɡ目mù.诣yì何hé方fānɡ所suǒ.名mínɡ入rù地dì中zhōnɡ.云yún何hé名mínɡ为wéi.等děnɡ觉jué菩pú萨sà.作zuò是shì语yǔ已yǐ.五wǔ体tǐ投tóu地dì.大dà众zhònɡ一yī心xīn.伫zhù佛fó慈cí音yīn.瞪dènɡ瞢ménɡ瞻zhān仰yǎnɡ.

尔ěr时shí世shì尊zūn.赞zàn阿ā难nán言yán.善shàn哉zāi善shàn哉zāi.汝rǔ等děnɡ乃nǎi能nénɡ.普pǔ为wèi大dà众zhònɡ.及jí诸zhū末mò世shì.一yī切qiè众zhònɡ生shēnɡ.修xiū三sān摩mó提tí.求qiú大dà乘chénɡ者zhě.从cónɡ于yú凡fán夫fū.终zhōnɡ大dà涅niè槃pán.悬xuán示shì无wú上shànɡ.正zhènɡ修xiū行xínɡ路lù.汝rǔ今jīn谛dì听tīnɡ.当dānɡ为wèi汝rǔ说shuō.阿ā难nán大dà众zhònɡ.合hé掌zhǎnɡ刳kū心xīn.默mò然rán受shòu教jiào.

佛fó言yán.阿ā难nán当dānɡ知zhī.妙miào性xìnɡ圆yuán明mínɡ.离lí诸zhū名mínɡ相xiànɡ.本běn来lái无wú有yǒu.世shì界jiè众zhònɡ生shēnɡ.因yīn妄wànɡ有yǒu生shēnɡ.因yīn生shēnɡ有yǒu灭miè.生shēnɡ灭miè名mínɡ妄wànɡ.灭miè妄wànɡ名mínɡ真zhēn.是shì称chēnɡ如rú来lái.无wú上shànɡ菩pú提tí.及jí大dà涅niè槃pán.二èr转zhuǎn依yī号hào.阿ā难nán.汝rǔ今jīn欲yù修xiū.真zhēn三sān摩mó地dì.直zhí诣yì如rú来lái.大dà涅niè槃pán者zhě.先xiān当dānɡ识shí此cǐ.众zhònɡ生shēnɡ世shì界jiè.二èr颠diān倒dǎo因yīn.颠diān倒dǎo不bù生shēnɡ.斯sī则zé如rú来lái.真zhēn三sān摩mó地dì.

阿ā难nán.云yún何hé名mínɡ为wéi.众zhònɡ生shēnɡ颠diān倒dǎo.阿ā难nán.由yóu性xìnɡ明mínɡ心xīn.性xìnɡ明mínɡ圆yuán故ɡù.因yīn明mínɡ发fā性xìnɡ.性xìnɡ妄wànɡ见jiàn生shēnɡ.从cónɡ毕bì竟jìnɡ无wú.成chénɡ究jiū竟jìnɡ有yǒu.此cǐ有yǒu所suǒ有yǒu.非fēi因yīn所suǒ因yīn.住zhù所suǒ住zhù相xiànɡ.了liǎo无wú根ɡēn本běn.本běn此cǐ无wú住zhù.建jiàn立lì世shì界jiè.及jí诸zhū众zhònɡ生shēnɡ.

迷mí本běn圆yuán明mínɡ.是shì生shēnɡ虚xū妄wànɡ.妄wànɡ性xìnɡ无wú体tǐ.非fēi有yǒu所suǒ依yī.将jiānɡ欲yù复fù真zhēn.欲yù真zhēn已yǐ非fēi.真zhēn真zhēn如rú性xìnɡ.非fēi真zhēn求qiú复fù.宛wǎn成chénɡ非fēi相xiànɡ.非fēi生shēnɡ非fēi住zhù.非fēi心xīn非fēi法fǎ.展zhǎn转zhuǎn发fā生shēnɡ.生shēnɡ力lì发fā明mínɡ.熏xūn以yǐ成chénɡ业yè.同tónɡ业yè相xiānɡ感ɡǎn.因yīn有yǒu感ɡǎn业yè.相xiāng灭miè相xiāng生shēnɡ.由yóu是shì故ɡù有yǒu.众zhònɡ生shēnɡ颠diān倒dǎo.

阿ā难nán.云yún何hé名mínɡ为wéi.世shì界jiè颠diān倒dǎo.是shì有yǒu所suǒ有yǒu.分fēn段duàn妄wànɡ生shēnɡ.因yīn此cǐ界jiè立lì.非fēi因yīn所suǒ因yīn.无wú住zhù所suǒ住zhù.迁qiān流liú不bú住zhù.因yīn此cǐ世shì成chénɡ.三sān世shì四sì方fānɡ.和hé合hé相xiānɡ涉shè.变biàn化huà众zhònɡ生shēnɡ.成chénɡ十shí二èr类lèi.

是shì故ɡù世shì界jiè.因yīn动dònɡ有yǒu声shēnɡ.因yīn声shēnɡ有yǒu色sè.因yīn色sè有yǒu香xiānɡ.因yīn香xiānɡ有yǒu触chù.因yīn触chù有yǒu味wèi.因yīn味wèi知zhī法fǎ.六liù乱luàn妄wànɡ想xiǎnɡ.成chénɡ业yè性xìnɡ故ɡù.十shí二èr区qū分fēn.由yóu此cǐ轮lún转zhuǎn.是shì故ɡù世shì间jiān.声shēnɡ香xiānɡ味wèi触chù.穷qiónɡ十shí二èr变biàn.为wéi一yī旋xuán复fù.乘chénɡ此cǐ轮lún转zhuǎn.颠diān倒dǎo相xiànɡ故ɡù.是shì有yǒu世shì界jiè.卵luǎn生shēnɡ.胎tāi生shēnɡ.湿shī生shēnɡ.化huà生shēnɡ.有yǒu色sè.无wú色sè.有yǒu想xiǎnɡ.无wú想xiǎnɡ.若ruò非fēi有yǒu色sè.若ruò非fēi无wú色sè.若ruò非fēi有yǒu想xiǎnɡ.若ruò非fēi无wú想xiǎnɡ.

阿ā难nán.由yóu因yīn世shì界jiè.虚xū妄wànɡ轮lún回huí.动dònɡ颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé气qì成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.飞fēi沉chén乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.卵luǎn羯jié逻luó蓝lán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.鱼yú鸟niǎo龟ɡuī蛇shé.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.杂zá染rǎn轮lún回huí.欲yù颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé滋zī成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.横hénɡ竖shù乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.胎tāi遏è蒱pú昙tán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.人rén畜chù龙lónɡ仙xiān.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.执zhí著zhuó轮lún回huí.趣qù颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé暖nuǎn成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.翻fān覆fù乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.湿shī相xiànɡ蔽bì尸shī.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.含hán蠢chǔn蠕rú动dònɡ.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.变biàn易yì轮lún回huí.假jiǎ颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé触chù成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.新xīn故ɡù乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.化huà相xiànɡ羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.转zhuǎn蜕tuì飞fēi行xínɡ.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.留liú碍ài轮lún回huí.障zhànɡ颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé著zhuó成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.精jīnɡ耀yào乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.色sè相xiàng羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.休xiū咎jiù精jīnɡ明mínɡ.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.销xiāo散sàn轮lún回huí.惑huò颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé暗àn成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.阴yīn隐yǐn乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.无wú色sè羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.空kōnɡ散sàn销xiāo沉chén.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.罔wǎnɡ象xiànɡ轮lún回huí.影yǐnɡ颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé忆yì成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.潜qián结jié乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.想xiǎnɡ相xiànɡ羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.神shén鬼ɡuǐ精jīnɡ灵línɡ.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.愚yú钝dùn轮lún回huí.痴chī颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé顽wán成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.枯kū槁ɡǎo乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.无wú想xiǎnɡ羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.精jīnɡ神shén化huà为wéi.土tǔ木mù金jīn石shí.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.相xiānɡ待dài轮lún回huí.伪wěi颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé染rǎn成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.因yīn依yī乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.非fēi有yǒu色sè相xiàng.成chénɡ色sè羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.诸zhū水shuǐ母mǔ等děnɡ.以yǐ虾xiā为wéi目mù.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.相xiānɡ引yǐn轮lún回huí.性xìnɡ颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé咒zhòu成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.呼hū召zhào乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.非fēi无wú色sè相xiàng.无wú色sè羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.咒zhòu诅zǔ厌yàn生shēnɡ.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.合hé妄wànɡ轮lún回huí.罔wǎnɡ颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé异yì成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.回huí互hù乱luàn想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.非fēi有yǒu想xiǎnɡ相xiànɡ.成chénɡ想xiǎnɡ羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.彼bǐ蒱pú卢lú等děnɡ.异yì质zhì相xiānɡ成chénɡ.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.

由yóu因yīn世shì界jiè.怨yuàn害hài轮lún回huí.杀shā颠diān倒dǎo故ɡù.和hé合hé怪ɡuài成chénɡ.八bā万wàn四sì千qiān.食shí父fù母mǔ想xiǎnɡ.如rú是shì故ɡù有yǒu.非fēi无wú想xiǎnɡ相xiànɡ.无wú想xiǎnɡ羯jié南nán.流liú转zhuǎn国ɡuó土tǔ.如rú土tǔ枭xiāo等děnɡ.附fù块kuài为wéi儿ér.及jí破pò镜jìnɡ鸟niǎo.以yǐ毒dú树shù果ɡuǒ.抱bào为wéi其qí子zǐ.子zǐ成chénɡ父fù母mǔ.皆jiē遭zāo其qí食shí.其qí类lèi充chōnɡ塞sè.是shì名mínɡ众zhònɡ生shēnɡ十shí二èr种zhǒnɡ类lèi.

相关文章

猜你喜欢

  • 楞严经全文

  • 楞严经注音

  • 楞严经讲解

版权所有:楞严经常识网